איך מבצעים ניתוח דוחות כספיים האם באמת אפשר להעריך שווי חברה באמצעות ניתוח דוחות ואיך עושים את זה? הנה הדברים שאתם חייבים לדעת;

ניתוח דוחות כספיים

מה השורה התחתונה? דוח כספי | צילום: Philippe Put


רוב המשקיעים בעולם משתמשים היום בשתי שיטות עיקריות לפני שהם מחליטים לרכוש מניה;

הראשונה היא שיטת הניתוח הפונדמנטלי, שעיקרה הוא ניתוח דוחות החברה ובה משתמשים בעיקר לחיזוי מגמות לטווח הארוך. 

השנייה היא שיטת הניתוח הטכני, שמתבססת בעיקר על גרפים להבנת המגמה השולטת ועל הפסיכולוגיה במסחר בשוק ההון.

על ההבדל בין השקעה לטווח ארוך לטווח קצר תוכלו לקרוא כאן, אבל המטרה העיקרית שלשלמה נכתב המאמר הזה היא להבין למה לדעת לנתח דוחות כספיים כל כך חשוב למשקיעים ואיך עושים את זה נכון.

מתחילים;

כיום, חברות ציבוריות חייבות לדווח באופן שוטף על התרחשויות מהותיות והתוצאות הכספיות שלהן.

דוחות כספיים של חברה מתבססים על פעילותה החל מחודש ינואר ועד דצמבר.

השנה מתחלקת לארבעה רבעונים, שלושה חודשים כל אחד.

לאחר כל רבעון מתפרסם דוח רבעוני, שקרוי גם דוח תקופתי, המשקף את הישגי החברה לאותה תקופה.

בסיום השנה החברה מפרסמת דוח שנתי.

את הדו"חות הכספיים ניתן למצוא באתרי האינטרנט של החברות וגם במערכת "מאיה" (מערכת ההודעות של הבורסה לניירות ערך).

מאזן

נכסים והתחייבויות. דוגמא למאזן של חברה בישראל | צילום: חלק ממאזן חברה מתוך מאגר "מאיה"

בשביל מה צריך לנתח דוחות כספיים?

לניתוח הדוחות הכספיים יש חשיבות רבה לקבלת תמונה מדויקת לגבי איכות החברה וכדאיות ההשקעה בה.

זה לא מספיק לקנות מניה של חברה בתחום חם כדי להרוויח. חייבים להבין מה המצב הפיננסי שלה, האם הביצועים שלה משתפרים משנה לשנה, האם ההון העצמי שלה גדל והאם החברה משקיעה בפיתוח אפיקי רווח נוספים או רוכשת חברות נוספות.

בדוחות כספיים לא נקבל רק את כל הכנסות והוצאות החברה, אלא פירוט מאוד מדויק לגבי הנכסים וההתחייבויות ואפילו תזרימי המזומנים שלה.

ניתוח מעמיק של הדוחות יוכל לסייע לנו להבין הרבה לגבי כדאיות ההשקעה ולשפר את הסיכויים שההשקעה שלנו תהיה טובה ותייצר תשואה גבוהה.

ניתוח דוחות כספיים והערכת שווי חברות

החלק העיקרי בדוחות הוא הטבלאות שמרכזות את פעילות החברה במהלך אותה תקופה, בין אם מדובר בדוח רבעוני או שנתי. 

הדו"ח, מחולק למעשה לכמה דו"חות שונים. ולצורך הערכת שווי של חברה צריך להכיר את כולם.

איזה דוחות נכללים בדוחות כספיים שהחברות מפרסמות? ובכן, הם מתחלקים לשלושה:

1) מאזן – כולל את הנכסים של החברה, ההתחייבויות שלה וכן את ההון העצמי.

2) דוח רווח והפסד – בדוח החשוב הזה מופיעות כל ההכנסות וההוצאות של החברה.

3) דוח תזרים מזומנים – מפרט את "זרימת המזומנים" לחברה וממנה החוצה, בשל פעילותה העסקית, פעילותה בתחום ההשקעות ופעילות המימון.

בעזרת ניתוח הדוחות נוכל לקבל החלטה לגבי השקעה חברה ויבין הרבה יותר על מצבה הפיננסי והעתיד של החברה.

איך קוראים דוחות כספיים נכון?

כדי לדעת לקרוא ולנתח דוחות כספיים צריך להבין מה קורה "בין השורות" וגם, לעקוב אחרי דיווחי החברה השוטפים.

מאמר אחד כמו זה יכול לתת לכם תשתית טובה להבנה וניתוח דוחות כספיים אבל אתם חייבים לתרגל ולפתוח תיק השקעות מדומה כדי להבין האם הניתוחים שעשיתם היו טובים והשתלמו לכם או שיש לכם עוד לאן להשתפר. 

חשוב – בדוח, מספרים רגילים מציגים הכנסה או רווח, מספרים בתוך סוגריים מציגים הוצאה או הפסד.

בנוסף, דוחות כספיים מכילים פרטים נוספים מלבד נתונים מספריים בהתאם לחוקים והכללים שהמדינה בה המניות של החברה נסחרות מציבה.

למשל, עבור חברות שהמניות שלהן נסחרות בבורסות בארה"ב, בתחילת דוחות כספיים שנתיים שמפרסמות חברות מופיע תקציר אודות פעילות החברה, התחזית שלה לעתיד, גורמי הסיכון שיכולים להשפיע על החברה וסקירת מנהלים.

למה לשים לב במאזן?

הדוח הזה מציג תמונת מצב לגבי המצב הפיננסי של החברה.

בגדול, החלקים החשובים הם הנכסים של החברה, ההתחייבויות שלה וכן רמת ההון העצמי שלה.

כשמדברים על נכסים, הכוונה היא לכל משאב בעל ערך כספי שיש לחברה; זה יכול להיות מכונה, מזומנים, נדל"ן או אפילו פטנטים ששווים כסף.

ההתחייבויות הם הוצאות בעקבות רכישות שהחברה מבצעת.

ההון העצמי מייצג את סכום ההשקעה של בעלי המניות. כשיש לחברה, הם נכללים בהון העצמי.

שימו לב למשוואה הבאה: התחייבויות + הון עצמי = נכסים.

המשוואה הזאת מדויקת, משום שסך ההתחייבויות של חברה וכן ההון העצמי שלה מהווים את מקור המימון לרכישת נכסים. כך החברה פועלת ויוצרת לעצמה רווחים. כאשר סך הכנסים גבוה מההתחייבויות, ההון של בעלי המניות גדול יותר.

אז למה לשים לב כשקוראים מאזן? כפי שהבנתם, סעיפי הנכסים, ההתחייבויות וההון העצמי חשובים מאוד. 

הנכסים מוצגים על פי סדר יורד. ככל שניתן להפוך את הנכס לנזיל יותר, כלומר להפוך אותו למזומן בדרך המהירה ביותר, הוא יופיע גבוה יותר. את המזומנים תראו ראשונים, אחר כך יופיעו השקעות לזמן קצר ולאחר מכן חשבונות החייבים, סעיף מלאי, השקעות לטווח ארוך ורכוש קבוע.

סעיפי ההתחייבויות מופיעים על פי מועד הפירעון. הלוואה שמסתיימת מחר תופיע ראשונה, התחייבויות שמסתיימת בעוד חודש או שנה תופיע מאוחר יותר, וכך הלאה.

סעיפי ההון העצמי (הון מניות ועודפי הון) יופיעו אחרונים.

דוח רווח והפסד – נתונים לזמן מוגדר

הדוח הזה מציג את כל הנתונים של החברה בנקודת זמן ספציפי. כלומר, תוכלו לקבל מידע על פעילות החברה באותו רבעון או למשך שנה שלמה. הזמנים מופיעים בראש הדוח.

הדוח הזה מפרט את ההכנסות כתוצאה ממכירה ושירותים שהיא מספקת וגם את ההוצאות. כך תוכלו לראות בצורה ברורה יותר את הרווח הנקי.

התבנית של הדוח הזה די קבועה: סעיפי המכירות ראשונים, אחר כך סעיפי ההוצאות ולבסוף סעיפי המסים.

בשורה התחתונה תקבלו את הרווח הנקי (או ההפסד) של החברה ואת הרווח למניה.

לסיכום, השורה התחתונה בדוח הזה: מכירות ועלות מכירות (הרווח הגולמי נעשה באמצעות קיזוז העלות מהמכירות עצמן), רווח מפעילות רגילה, רווח לאחר מסים, רווח נקי ורווח למניה.

התזרים – מה זה פחת ודיבידנד?

גם דוח תזרים המזומנים מזכיר את דוח הרווח וההפסד, במובן הזה שהוא מסכם את הפעילות של החברה לפרק זמן מסוים.

בדוח עצמו יופיע ראשון סעיף "תזרים מזומנים מפעילות שוטפת" ותחתיו הרווח הנקי לאותה תקופה שצוינה בראש הדוח.

מתחת לרווח יופיעו סעיפי הפחת, נתוני לקוחות ומזומנים.

מתחתיו יופיע סעיף "תזרימי מזומנים מפעילות השקעה" הכוללים בין היתר רכישת ניירות ערך סחירים, השקעה בחברות אחרות ועוד.

הסעיף השלישי הוא תזרימי מזומנים מפעילות מימון כמו תמורה מהנפקת מניות או דיבידנדים שחולקו.

מכל אלה נגזרת יתרת המזומנים ושווי המזומנים לסוף התקופה.

 

 


המאמר מבוסס על נתונים גלויים לציבור אשר פרסומים בכלי התקשורת, באתרי אינטרנט ועיתונים כלכליים. המידע המופיע במאמר אינו מכיל את כל המידע הדרוש למשקיע, אין להסתמך עליו לצורך ביצוע עסקה בני"ע / נכס פיננסי. האמור אינו מהווה תחליף לייעוץ פיננסי על-ידי גורם מוסמך.

 

 

 

WhatsApp זמינים לכל שאלה