fbpx ...
תנאי שימוש (תקנון)

ברוכים הבאים

1. ברוכים הבאים לאתר של “INSIDERS” (להלן: “האתר“). האתר מהווה פלטפורמת לשיווק ופרסום של מומחים, יועצים, בתי השקעות, ברוקרים, בנקים וחברות אחרות (להלן: “המומחים ו/או המפרסמים“) ופרסום של תוכן מקצועי בתחומי שוק ההון, פיננסים וכלכלה, חינוך פיננסי נדל”ן והשקעות כלליות (להלן: “התחום“). 

2. האתר מופעל ע”י חברת די אייץ’ ג’י (דיפרנט הולדינגס גרופ) בע”מ (להלן: “החברה“).

3. על כל מבקר ו/או גולש ו/או משתמש באתר (להלן: “משתמש“) יחולו הוראות תקנון זה, אשר יהוו את תנאי השימוש באתר החלים על כל משתמש.

4. תקנון זה מהווה הסכם משפטי מחייב בין המשתמש לבין האתר ו/או החברה. הוראות תקנון זה יחולו על כל ביקור ו/או כניסה ו/או שימוש ו/או ביצוע פעולה באתר לרבות, אך לא רק, גלישה ו/או צפייה ו/או התרשמות ו/או עיון בדפי האתר ו/או פניות לשירות לקוחות ו/או יצירת קשר עם החברה ו/או כל שימוש שהוא, עקיף או ישיר באתר (להלן: “שימוש באתר“), מהווים הסכמה מלאה של המשתמש להוראות ותנאי תקנון זה ולרבות לכל הוראה ו/או תנאי המוצגים באתר בעת השימוש. 

5. משתמש אשר אינו מסכים לאחד (או יותר) מתנאי והוראות תקנון זה ו/או התנאים וההוראות אשר מוצגים באתר נדרש לחדול מיידית מכל שימוש באתר ולהימנע מצפיה ו/או ביצוע פעולות באתר לרבות הרשמה לאתר.

6. החברה שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לשנות ו/או לעדכן בכל עת את התקנון, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש. כל שינוי ו/או עדכון שערכה החברה בתקנון יחייב את המשתמש למן הרגע בו פורסם התקנון המעודכן באתר. כל שימוש באתר לאחר פרסום של תקנון מעודכן יהווה הסכמה מלאה לשינויים ו/או לתוספות ו/או לעדכונים שבתקנון המעודכן. במקרה שתידרש הסכמת המשתמש באופן ספציפי/פרטני לשינויים ועדכונים בתנאי השימוש, לא ניתן יהיה לעשות שימוש באתר ללא קבלת הסכמת המשתמש לשינויים ועדכונים.

7. בכל מקרה של סתירה בין הוראות תקנון זה לפרסומים באתר, יגברו הפרסומים באתר. 

8. ככל שתתגלע מחלוקת כלשהי בין משתמש לחברה בנוגע לביצוע פעולה ו/או שימוש אחר באתר, לעניין המחלוקת יחולו הוראות התקנון אשר היה מפורסם באתר במועד ביצוע הפעולה ו/או השימוש באתר.