מה זה חברה ציבורית?

על פי חוק החברות חברה ציבורית היא "חברה שמניותיה רשומות למסחר בבורסה, שהוצעו לציבור על פי תשקיף כמשמעותו בחוק ניירות ערך או שהוצעו לציבור מחוץ לישראל על פי מסמך הצעה לציבור הנדרש על לפי הדין מחוץ לישראל ומוחזקת בידי הציבור".

בתור כלל אצבע ניתן להגיד שחברות ציבוריות הן חברות שנסחרות בבורסה לניירות ערך

חברת ציבורית

פייסבוק – חברה ציבורית שנסחרת בבורסה האמריקאית

על מנת להבין מהי חברה ציבורית יש לחדד את ההבדל בינה לבין חברה פרטית, אז מהם בעצם ההבדלים הבולטים ביניהן?

לחברה ציבורית חייב להיות דירקטוריון בו ישנם לפחות 4 דירקטורים. דבר זה נובע מהחוק המחייב את החברה להחזיק ועדת ביקורת בה ישנם 3 דירקטורים למעט יושב ראש הדירקטוריון, כך שהמספר המינימלי הוא 4. לעומת זאת, חברה פרטית מוגבלת לדירקטור אחד בלבד

חברה פרטית רשאית למנות יושב ראש לדירקטוריון והוא יכול לשמש גם כמנכ"ל החברה במקביל, אך אין חובה על מינוי יושב ראש לדירקטוריון בחברה פרטית. לעומת זאת בחברות ציבוריות חלה חובה על מינוי יושב ראש והוא אינו יכול לשמש כמנכ"ל החברה אלא אם הדבר אושר על ידי האספה הכללית של בעלי המניות.

כמו כן, חברה ציבורית מחויבת למנות לפחות מנכ"ל אחד בעוד חברה פרטית יכולה להתנהל על ידי הדירקטוריון ללא מינוי של מנכ"ל

חברה ציבורית מחויבת למנות לפחות שני דירקטורים חיצוניים. דירקטורים חיצוניים הם בעלי מומחיות מקצועית ואין להם זיקה לבעלי השליטה בחברה. הדירקטורים החיצוניים נמצאיo שם על מנת לייצג את אינטרס החברה, כולל האינטרס של בעלי מניות המיעוט אשר עשוי להידרס על ידי בעלי השליטה

מבחינת חובת הדיווח, חברה פרטית מתנהלת מול רשם החברות ואילו חברה ציבורית צריכה לדווח לרשם החברות, לרשות לניירות ערך ולבורסה בה היא נסחרת

המטרה מאחורי החקיקה היא להבטיח לשמור על האינטרס הציבורי (בעלי המניות) ולכן ישנה רגולציה הכופה שקיפות מוגברת – כל חברה נמצאת תחת עיניהם הפקוחה של הרגולטורים אשר אשר עשויים להתערב בנסיבות מסוימות על מנת להבטיח את אינטרס הציבור.

הסיבה לכך היא שכל פגם בהתנהלות החברה יכול לפגוע בציבור המחזיק במניות.

למעשה, על חברות ציבוריות חל עיקרון הגילוי הנאות – עיקרון לפיו הן חייבות לפרסם דוחות מפורטים, רבעונים ושנתיים, זוהי הדרך להגן על המשקיעים שמחזיקים במחזיקים במניות החברה אך הם אינם מעורבים בשליטה ובתהליכים הפנימיים של התנהלות החברה (המשקיעים).

ערכה של המניה מושפע מביצועי החברה ורק כאשר מבטיחים לציבור שקיפות מלאה, המשקיע יכול לקבל החלטות מודעות לגבי השקעתו

הנפקת חברה ציבורית (IPO)

חברה פרטית אשר רוצה להפוך לחברה ציבורית צריכה לבצע הנפקה לציבור.

הסיבה להנפקה היא בדרך כלל לצורך גיוס הון מהציבור על מנת לממן את התרחבות החברה.

על מנת לבצע הנפקה ראשונית על החברה לקבל את כל הכללים והרגולציות הנוגעות לחברות ציבוריות, כמו למשל פרסום תשקיף ודוחות כספיים.

תהליך ההנפקה הוא תהליך בעל עלויות גבוהות, אך הנפקה לציבור מאפשרת במקרים רבים למכור מניות מעל לערכן האמתי.

 


המאמר מבוסס על נתונים גלויים לציבור אשר פרסומים בכלי התקשורת, באתרי אינטרנט ועיתונים כלכליים.  המידע המופיע במאמר אינו מכיל את כל המידע הדרוש למשקיע, אין להסתמך עליו לצורך ביצוע עסקה בני"ע / נכס פיננסי. האמור אינו מהווה תחליף לייעוץ פיננסי על-ידי גורם מוסמך.

WhatsApp זמינים לכל שאלה